Privacy Policy

> Ga direct naar ons cookiebeleid

Hoe gaan wij om met je persoonsgegevens?

Jouw privacy en persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor ons. We verwerken jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van onze financiële diensten, het informeren over je geldzaken via onze website www.finzie.nl en in je MijnFinzie omgeving. In dit beleid leggen we je graag uit hoe we werken.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we van je en met welk doel?
 2. Met welke partijen delen we je (een deel van) je persoonsgegevens?
 3. Hoe beveiligen we je gegevens?
 4. Hoe kun je zelf inzage krijgen in je belangrijkste gegevens?
 5. Welke bewaartermijnen hanteren we?
 6. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?
 7. Wat kun je doen als je een opmerking, tip of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

1. Welke persoonsgegevens verwerken we voor je en met welk doel?

Bij het maken van berekeningen of een afspraak met één van onze coaches op onze website, verwerken we je gegevens voor dat het uitvoeren van een berekening, het weergeven van een uitkomst en/of het presenteren van een rapport of het aanmelden voor onze rentebrief of nieuwsbrief. We verwerken deze gegevens om je gericht te kunnen informeren en tot opzegging of intrekking van de toestemming.

Wanneer je één of meerdere diensten afneemt van Finzie, ben je klant van Finzie. Als klant van Finzie gebruiken we diverse persoonlijke en financiële gegevens van je, om die dienst mogelijk te maken en je tijdens en na de advies- en bemiddelingswerkzaamheden te informeren over zaken die voor jou relevant kunnen zijn. De grondslag voor onze verwerking is dus het uitvoeren van een overeenkomst. In sommige gevallen verwerken we je persoonsgegevens ook op basis van wettelijke verplichtingen.

Gegevens die we van je verwerken bij onze advies- en bemiddelingsdiensten zijn naast je contactgegevens (telefoonnummer, adres en e-mail) bijvoorbeeld ook informatie over je inkomen, je uitgavenpatroon, je spaargelden, verzekeringspakket en je schulden, je risicoprofiel, je kennis – en ervaring met financiële producten en uiteraard je financiële doelen en wensen. Het is voor ons van belang een zo uitgebreid mogelijk beeld te hebben om in te schatten of en op welke wijze we aan je adviesvraag kunnen voldoen en welke producten daar eventueel passend bij zijn. Overigens zijn hier ook wettelijke regels voor, zodat je er zeker van kan zijn dat je geadviseerd wordt op basis van een gedegen analyse van jouw situatie.

Andere zaken die we als klant van Finzie van je kunnen ontvangen, zijn bijvoorbeeld gegevens over je huis, je vermogen (bijv. een kostbare verzameling), je gezondheid (roker of niet) en je gezinssituatie. Dit soort zaken hebben – afhankelijk van je adviesvraag – grote of kleinere relevantie voor ons advies, maar kunnen zeker een rol spelen bij ons advies en de uitvoering van onze werkzaamheden…

2. Met welke partijen delen we (een deel van) je persoonsgegevens?

De informatie die we van je verzamelen verwerken we uiteraard zeer zorgvuldig. Finzie maakt gebruik van slimme applicaties en gezond verstand om je gegevens niet alleen veilig, maar ook zo efficiënt mogelijk daar te krijgen om zaken voor je te regelen. Dat betekent dat deze informatie waar nodig beschikbaar is binnen de groep waartoe Finzie behoort en vanzelfsprekend bij je financieel coach en het klantteam van Finzie.

Voor het uitvoeren van onze diensten maken we ook gebruik van derden. Dit zijn andere partijen met wie we (een deel van) je persoonsgegevens soms moeten delen. Denk hierbij aan je aankopende of de verkopende makelaar, taxateurs, geld- & hypotheekverstrekkers, verzekeraars, spaarbanken of zelfs pensioenfondsen. Dit kan ook een specifiek door jou gevolmachtigde persoon zijn.

Specifieke partijen met wie we je persoonsgegevens delen om uitvoering te geven aan jouw opdracht aan ons, zijn hieronder vermeld. Uiteraard hebben we met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt over de beveiliging van je gegevens en de wijze van inzage in je gegevens. Deze is beperkt tot alleen die medewerkers die nodig zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met hen hebben.

 • Risk Groep B.V. – Aanvraag en beheerapplicatie voor je Finzie schadeverzekeringen
 • HD Connect B.V. – Verwerkingsapplicatie van hypotheek- & verzekeringsaanvragen
 • InterSoftware B.V. – Beheer en onderhoud van de adviessoftwareapplicatie die we gebruiken
 • Nationale Hypotheekbond B.V. – Ondersteuning bij het signaleren van kansen en opportunities van je lopende geldzaken

Tenslotte kan het zijn dat we je gegevens moeten delen met derden, zoals een kredietverstrekker of een verzekeraar voor bijvoorbeeld:

 • het behandelen van een klacht
 • zaken in het kader van fraude- en/of risico-onderzoek
 • uitvoeren van een audit en/of kwaliteitsonderzoek

Wij zullen hierbij uiteraard altijd zorgvuldig jouw belangen, die van ons én die van deze derden afwegen. Ook kunnen interne en externe toezichthouders en justitiële instanties verzoeken om informatie waarbij jouw gegevens onderdeel van zijn. Finzie zal aan dergelijke verzoeken uiteraard gehoor geven voor zover zij daartoe wettelijk en/of contractueel verplicht is.

3. Hoe beveiligen we je gegevens?

Finzie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen en tegen te gaan.

Technische maatregelen
Onze website heeft een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url https://www.finzie.nl én aan het groene slotje met bedrijfsnaam. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen. Zo weet je zeker dat je met Finzie te maken hebt en niet met een nepsite. Zie je iets anders dan een groen slotje met onze bedrijfsnaam of twijfel je aan de echtheid, klik de site dan weg en waarschuw ons direct via privacy@finzie.nl.

Finzie heeft een eigen klantportaal, MijnFinzie. Hierbij kan je met behulp van een gebruikersnaam en inlogcode toegang krijgen tot jouw persoonlijke dossier. MijnFinzie biedt als klantportaal de mogelijkheid om veilig met je te communiceren en documenten met je te delen en zo grip te houden op je dossier en persoonsgegevens.

Organisatorische maatregelen
Finzie werkt volgens vaste procedures en werkinstructies, ook als het gaat om jouw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsbeding, ook na eventuele uitdiensttreding bij Finzie. Ook tekenen alle medewerkers en coaches een financiële eed waarin zij verklaren te allen tijde integer, zorgvuldig en in jouw belang te handelen. Finzie hanteert eveneens gedragscodes en committeert zich aan de gebruikelijke gedragscodes in onze branche.

Finzie heeft een informatiebeveiligingsbeleid dat periodiek wordt getoetst en geüpdatet. Binnen de Finzie organisatie hebben medewerkers alleen toegang tot de informatie die zij nodig hebben om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Met derden zijn contractuele afspraken gemaakt over de verwerking van de persoonsgegevens die we met hen delen in het kader van onze overeenkomst samen.

4. Hoe kun je zelf inzage krijgen in je belangrijkste gegevens?

Je kunt in je beveiligde MijnFinzie omgeving een deel van de persoonsgegevens inzien die we voor je verwerken. Je hebt zo ook inzicht in de via Finzie geadviseerde en bemiddelde financiële producten. Finzie heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van haar dienstverlening aan jou.

Je kunt ons ook verzoeken een beroep doen op je recht tot inzage, wissing of aanpassing van je persoonsgegevens. Finzie zal daar invulling aan geven, voor zover zij deze gegevens niet vanwege wettelijke regels moet bewaren of als Finzie meent dat haar gerechtvaardigde belangen daarbij worden geschaad.

Je kunt je verzoek dan richten aan ons via privacy@finzie.nl. Je ontvangt binnen 4 weken een reactie.

5. Welke bewaartermijnen hanteren we?

Finzie verwerkt jouw persoonsgegevens zolang we dat nodig hebben om je van dienst te zijn. Dit geldt tijdens de advies- & bemiddelingsfase, maar ook zo lang we de geadviseerde producten voor je beheren. Als je alleen op onze website bent geweest, bewaren we je gegevens natuurlijk minder lang, dan wanneer je klant van Finzie bent. Ook kijken we goed welke gegevens we van je nodig hebben om onze dienstverlening invulling te kunnen geven, ook na het adviseren en bemiddelen van financiële oplossingen.

Finzie is wettelijk gehouden om bepaalde informatie te bewaren. Hieronder geven we je een indruk welke bewaartermijnen we voor verschillende situaties hanteren.

Soort persoonsgegevens Bewaartermijn (uitgangspunt)
Bezoeker van de website
Contactgegevens die je invult bij het aanmelden op onze rente- en nieuwsbrief, het maken van berekeningen, het maken van een afspraak of het geven van een tip Tot opzegging cq intrekking van je toestemming, voor zover we deze gegevens niet nodig hebben voor je klantdossier
Ben je klant?
Klantdossier
 • zolang de geadviseerde producten via Finzie beheerd worden en geadministreerd zijn; en
 • 2 jaar na beëindiging van de algehele adviesrelatie met Finzie
Mijn Finzie omgeving 6 maanden na beëindiging van de beheerde producten
Klachtdossier
 • 8 jaar na afhandeling van een klacht
Burgerservicenummer (BSN)
 • 3 maanden na de aanvraag van een financieel product
 • zo lang als nodig is, zie Klantdossier

Uiteraard kunnen er wettelijke of andere redenen zijn om een deel van je persoonsgegevens langer te bewaren dan bovengenoemde uitgangspunten. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat je gegevens veilig zijn en dat alleen bevoegde medewerkers er inzage in hebben.

6. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

Je kunt ons verzoeken een beroep doen op je recht tot inzage, recht op wissing of aanpassing van je persoonsgegevens. Finzie zal daar invulling aan geven, voor zover zij deze gegevens niet vanwege een wettelijke of contractuele grondslag moet bewaren of als Finzie meent dat haar gerechtvaardigde belangen daarbij worden geschaad.

Je kunt je verzoek richten aan ons via privacy@finzie.nl. De Privacy officer van Finzie zal je verzoek beoordelen, waar nodig je identiteit verifiëren en uitzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan je verzoek. Je ontvangt binnen 4 weken een reactie.

7. Wat kun je doen als je een opmerking, tip, aanbeveling of klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens en over ons privacybeleid?

Mocht je een opmerking, een dikke tip of aanbeveling of een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens door Finzie, kun je dit uiteraard kenbaar maken aan onze Privacy Officer via privacy@finzie.nl. We waarderen elke tip en zullen bekijken of we daarmee de privacy van jou én onze klanten nog beter kunnen borgen.

Ook als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, gaan we ervan uit dat je ons dit laat weten. Zo kunnen we er wat aan doen en/of je toelichten hoe we tot ons beleid zijn gekomen. Het staat je daarnaast vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via hun website.

Versie: 1.1 (augustus 2019)

Sluit menu Mijn Finzie Mijn Finzie
Zoeken
Maak een gratis afspraak